Huurvoorwaarden

 1. Algemeen
  1. Deze overeenkomst verplicht ondergetekenden tot naleving van de bepalingen van de wet, alsmede van de plaatselijke verordeningen en gebruiken met betrekking tot huur en verhuur, voor zover daarvan bij deze overeenkomst niet wordt afgeweken.
  2. Het gehuurde bestaat uit alle ruimtes genoemd in de huurovereenkomst tussen de huurder en Stichting Villa Vonk (bijvoorbeeld de gezellige zaal (grote ruimte beneden), huiskamer, grote hal met entree, keuken, gymzaal , crea-ruimte en/of de vergaderzaal).
  3. Er mogen geen bromfietsen of fietsen in het gebouw staan.
 2. Het gebruik

  1. De huurder dient het gehuurde zelf te gebruiken, een en ander met inachtneming van eventueel bestaande zakelijke rechten en van overheidswege (gemeentewege) gestelde of nog te stellen publiekrechtelijke eisen.
  2. De huurder is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder, niet bevoegd het gehuurde geheel of gedeeltelijk in (weder)huur, onderhuur of gebruik aan derden af te staan.
  3. De huurder dient het gehuurde na gebruik in schone staat achter te laten. Afval wordt door de huurder zelf afgevoerd. Na geconstateerde nalatigheid worden de ruimten “in opdracht van” de verhuurder schoongemaakt en zullen de kosten hiervoor separaat in rekening worden gebracht bij de huurder.
  4. Het is ten strengste verboden om tijdens de huurperiode drank te verkopen (Horecawet).
  5. Het is ten strengste verboden om in het gebouw te roken, dus ook niet op toiletten, in de keuken of in de gang.
 3. Veranderingen/Verbeteringen en/of Wijzigingen

  1. De huurder mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder veranderingen of voorzieningen, in, aan of op het gehuurde aanbrengen c.q. doen aanbrengen.
  2. Op last van de brandweer mogen er tijdens de verhuurperiode geen inventaris of goederen worden opgeslagen in de gang of de hal. De nooduitgangen dienen te allen tijden gebruikt te kunnen worden.
 4. Schade
  1. De huurder zal alle maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan het gehuurde, aan de in het gehuurde aanwezige leidingen, verwarmingsinstallatie(s) en/of warmwaterinstallatie{s), indien en voor zover in het gehuurde aanwezig. Hij zal de verhuurder altijd direct op de hoogte brengen van ontstane schade.
  2. Alle schade en vernielingen aan het gehuurde, die door toedoen of nalatigheid van de huurder c.q. de gebruiker(s) van het gehuurde gedurende de huurtijd aan het gehuurde mocht{en) ontstaan, anders dan voortvloeiend uit het normale gebruik daarvan, dien(t)(en), voor zover de verhuurder zulks wenst, op eerste aanzegging van de verhuurder door of vanwege de huurder en op zijn kosten geheel te worden hersteld. Indien de huurder zulks nalaat, vindt het herstel plaats door de verhuurder voor rekening van de huurder.
  3. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle aanspraken van derden wegens toegebrachte schade of veroorzaakte hinder, voortvloeiende uit het gebruik van het gehuurde.
 5. Bescherming woon/leefklimaat

  1. Het gebruik van het gehuurde dient zodanig te zijn, dat voor de omwonenden en/of huurders van hetzelfde complex geen onnodige hinder of (over)last ontstaat. Op politieverordening mag er vanaf 22.00 uur geen muziek of geluid geproduceerd worden dat overlast kan veroorzaken voor de buurtbewoners.
 6. Betaling Particulier verhuur
  Tenzij anders afgesproken geldt voor particulieren dat de factuur uiterlijk 3 dagen voor opgegeven huurdatum voldaan is, anders kan de verhuring helaas niet doorgaan.

Klik hier voor de PDF versie van de huurvoorwaarden. Om dit document te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig, deze kunt u hier downloaden.

Partners